Komunikaty systemowe

Informujemy, że z dniem 15 marca 2018 roku będzie uruchomiona nowa usługa : Repozytorium Dokumentów Finansowych,  za pomocą  której  będzie można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Złożenie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych  zwalnia Cię z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Formularz zgłoszenia oraz załączone kopie dokumentów wymagają  podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Zgłoszenie dokumentów finansowych wymagało będzie  posiadania konta w systemie.

Jeśli posiadasz konto założone na portalu eKRS, np. w systemie S24, możesz się zalogować. Jeżeli będziesz  używał konta złożonego przed 15 marca  2018 r. i zalogujesz się pierwszy raz po 15 marca 2018 r. musisz dokonać autoryzacji konta w systemie teleinformatycznym „podpisując" je podpisem elektronicznym – rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony Profilem Zaufanym.";

Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową.

Możesz posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Aby autoryzować konto:

- wejdź do kafla S24 na stronie głównej portalu eKRS

- wejdź do zakładki „Moje konto"

- wybierz zakładkę „Autoryzacja"

______________________

OSTRZEŻENIE

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

______________________

INFORMACJE

Informujemy, że system nie weryfikuje zgodności wybranego rodzaju działalności (klasyfikacja  PKD) z formą prawną przedsiębiorstwa.

___________________

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzoną ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 2175), został dodany nowy art. 19c. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałowców lub wspólników konieczne będzie złożenie dodatkowego oświadczenia, obejmującego informację czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

System S24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia w związku z tym można je dołączyć, jako dokumenty zewnętrzne do wniosku. Obecnie można załączać dokumenty z podpisem kwalifikowanym lub podpisać je Profilem Zaufanym.

Informacje Informacje

Aby skorzystać z funkcjonalności portalu S24 musisz zarejestrować konto użytkownika. Rejestracja konta polega na wprowadzeniu danych identyfikujących użytkownika oraz ustalających jego profil.

Przez portal S24 możesz złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej i prostej spółki akcyjnej. Możesz również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach oraz złożyć sprawozdanie finansowe spółki.
Uwaga: Nie możesz złożyć wniosku zmianowego dla spółki, która nie była zarejestrowana z wykorzystaniem portalu S24. Nie możesz również złożyć wniosku zmianowego dla spółki, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany notarialne. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sprawozdania finansowego.

W celu realizacji wpisu lub zmiany musisz przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Treść dokumentów musisz wprowadzić do systemu.
Każdy dokument musi być podpisany przez właściwe osoby. Dokument możesz podpisać podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.