Wersja kontrastowa  A  A  A 
 
Strona logowania

Proszę o zalogowanie się w celu pełnego dostępu do systemu.

Jeżeli nie masz konta, musisz je założyć. Konto można utworzyć wchodząc do kafla S24 na stronie głównej portalu eKRS. Z utworzonego konta masz dostęp do funkcjonalności portalu S24 oraz do funkcjonalności portalu do bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych.

Wszystkie funkcje związane z zarządzaniem kontem (zmiana hasła, zmiana adres e-mail, usunięcie konta) są dostępne w zakładce „Moje konto” na kaflu S24, do którego możesz wejść ze strony głównej portalu eKRS.

Tu możesz bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.


Złożenie tu dokumentów zwalnia Cię z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Formularz zgłoszeniaoraz załączone kopie dokumentów wymagają  podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAPprzez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Uwaga:
Podpisywanie zgłoszenia podpisem kwalifikowanym jest dopuszczalne tylko dla użytkowników posługujących się podpisem kwalifikowanym z identyfikatorem subskrybenta zawierającego dane PESEL.

Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie.

Jeśli posiadasz konto założone na portalu eKRS, np. w systemie S24, możesz się zalogować.Jeżeli używasz konta złożonego przed 15 marca 2018 r. i logujesz się pierwszy raz po 15 marca 2018 r. musisz dokonać autoryzacji konta „podpisując” je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową.

Możesz posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.Aby autoryzować konto:

- wejdź do kafla S24 na stronie głównej portalueKRS

- wejdź do zakładki „Moje konto”

- wybierz zakładkę „Autoryzacja”


**

WAŻNE DLA UŻYTKOWNIKÓW SKŁADAJACYCH DOKUMENTY FINANSOWE


Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1) sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan

Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR ( Międzynarodowy Standard Rachunkowości ) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów
Uwaga:
Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów co oznacza , że tego typu sprawozdania nie muszą być sporządzane i złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych w strukturze logicznej oraz formacie xml.

UWAGA: dokumenty, które muszą być sporządzone w postaci elektronicznej muszą być przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Podsumowując od dnia 1 października 2018 roku:

1.  Dla każdego dokumentu z poniższego rodzaju wprowadza się obowiązek postaci elektronicznej (tzn. dokumenty musza byś podpisane elektronicznie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i załączone do zgłoszenia w systemie RDF):
 • roczne sprawozdanie finansowe
 • sprawozdanie z działalności,
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
2.  Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla dokumentów:(tzn. że mogą być dołączone skany dokumentów)
 • Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.
3.  Następujące sprawozdania muszą być sporządzone w formacie xml ogłoszonym w BIP oraz podpisane elektronicznie:
 • Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR;
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR
4.  Nie muszą być sporządzane w strukturze xml:
 • sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.
Uwaga:
 1. Dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 są składane według dotychczasowych zasad.
 2. Nowe wymogi dot. dokumentów finansowych obowiązują także przy składaniu dokumentów finansowych za pośrednictwem systemu S24, wraz z wnioskiem o wpis wzmianek o jego złożeniu lub wnioskiem o dołączeniu dokumentów do repozytorium

28-03-2019
Ministerstwo Sprawiedliwości nie wypowiada się w zakresie obowiązków sprawozdawczych wobec innych urzędów . Przepis dotyczący TERMINU SKŁADANIA sprawozdań finansowych do KRS - NIE uległ zmianie od kilku lat Art. 69 ustawy o rachunkowości : Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego (…) a także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.


19-02-2019
System teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący przyjmowanie dokumentów finansowych - został dostosowany do przyjęcia sprawozdań finansowych sporządzonych po dniu 1 października 2018 r. w plikach i formatach wskazanych na stronie Ministerstwa Finansów. Wszelkie zapytania dotyczące sposobu sporządzenia i podpisywania dokumentów finansowych należy kierować wyłącznie do MINISTERSTWA FINANSÓW, DOSTAWCÓW PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH BĄDŹ INFOLINII EPUAP Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za funkcjonalność systemu teleinformatycznego w zakresie przyjęcia poszczególnych gotowych, prawidłowo utworzonych i podpisanych dokumentów. Centrum Wsparcia Technicznego KRS nie udziela pomocy przy tworzeniu plików sprawozdań i podpisywaniu ich podpisem kwalifikowanym czy profilem zaufanym EPUAP.

Uwaga
Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli zgłoszenie będzie podpisywane podpisem kwalifikowanym, wymagane jest zainstalowanie środowiska JAVA JRE. W przypadku braku powyższego oprogramowania należy postępować zgodnie z instrukcją:
Wersja: 1.8.2